PRODUKTFAKTA
PERSONLIG VERNEUTSTYR - STANDARDER OG SERTIFIKATER

PVU-FORORDNINGEN
- EUROPEISK LOVGIVNING OM PERSONLIG VERNEUTSTYR

Personlig verneutstyr beskytter brukeren mot helse- og/eller sikkerhetsrisiko. For at personlig verneutstyr skal kunne gjøres tilgjengelig på markedet i EU- og EØS-landene må EU-lovgivningen være oppfylt; EU 2016/425, forskrift om personlig verneutstyr (PVU).

Ifølge PVU-forordningen er det produsentens ansvar å sørge for at produktet som gjøres tilgjengelig på markedet oppfyller lovkravene. Lovgivningen tolkes i standarder som spesifiserer de faktiske kravene som gjelder for hver enkelt type personlig verneutstyr. Kravene gjelder blant annet beskyttelsesfunksjon, sikker bruk, merking samt teknisk dokumentasjon.

Alt personlig verneutstyr som gjøres tilgjengelig på markedet innenfor EU og EØS skal ha CE-merking.

Personlig verneutstyr klassifiseres i tre kategorier, i henhold til lovgivningen:

Kategori I – Enkel type verneutstyr der brukeren selv kan vurdere vernenivået. Produkter fra Blåkläder: håndverksbukse.

Kategori II – Verneutstyr som verken er enkelt eller komplisert, og som beskytter mot middels risikoer. Produkter fra Blåkläder: varselplagg, vernesko, vernehansker og knebeskyttere.

Kategori III – Komplisert type verneutstyr som beskytter brukeren mot svært alvorlige risikoer eller alvorlig skade, og der brukeren

selv ikke kan oppdage risikoen i tide. Eks. på produkter fra Blåkläder: plagg som beskytter mot termiske risikoer forårsaket av lysbue.

*21. april 2018 trådte en ny lovgivning i kraft: PVU-forordningen, EU 2016/425.

Den erstattet det tidligere PVU-direktivet, og frem til og med 21. april 2019 gjaldt begge lovgivningene parallelt. Produkter som er sertifisert under PVU-direktivet kan selges og brukes også etter 21. april 2019.


STANDARDER FOR PERSONLIG VERNEUTSTYR

For å kunne verifisere om verneutstyr gir riktig beskyttelse og dermed kan gjøres tilgjengelig på det europeiske markedet brukes det standarder som definerer testmetoder og andre krav. Disse standardene utarbeides ved hjelp av nasjonale komiteer som koordineres av en sentral organisasjon. Den sentrale enheten for standardisering i Europa er CEN; (Comité Européen de Normalisation), og standarder som er utarbeidet eller godkjent av CEN begynner med betegnelsen «EN». Det finnes også andre standariseringsorganisasjoner, for eksempel ISO; International Standard Organization. Standarder som er utviklet av ISO, men senere er godkjent som europeisk standard har betegnelsen «EN ISO».

I merkingen av personlig verneutstyr oppgis hvilken standard som er brukt for å kontrollere verneegenskapene. Mange typer vern symboliseres dessuten av såkalte piktogrammer, som gjennom bilder informerer om hvilken type beskyttelse utstyret tilbyr. Dersom det finnes ulike nivåer av den aktuelle beskyttelsen, oppgis også dette i merkingen av verneutstyret.

Verneutstyr i kategori I kan verifiseres ved hjelp av standarder, men denne gruppen av personlig beskyttelse krever ikke sertifisering fra en tredjepart. Verneutstyr i kategori II og III krever imidlertid sertifisering. Her skal et såkalt «meldt organ», granske og godkjenne produktet, samt utstede et sertifikat («EU Type Examination Certificate»). For kategori II-produkter kreves det også en årlig oppfølgingskontroll av kvaliteten på produksjonsprosessen.

Alt personlig verneutstyr må merkes korrekt, leveres med en bruksanvisning og ha CE-merking.

Produsenter av personlig verneutstyr skal sørge for at produktene man gjør tilgjengelige på markedet oppfyller gjeldende krav. Det gjøres ved å utstede en samsvarserklæring for alt personlig verneutstyr. Dette dokumentet er juridisk bindende, og er det underlaget som kan kreves fremlagt for å verifisere at verneutstyret oppfyller gjeldende lovkrav.

Blåkläders hovedkontor

Postboks 188

1501 Moss

Åpningstider

Man-Fre 08:00-16:00

Besøksadresse

Solgaard Skog 110

1599 Moss

© 2024 Blåkläder AS/AB - forbeholdt alle rettigheter.